Tuesday, August 16, 2011

คู่มือมนุษย์ โดย พุทธทาสภิกขุ

คู่มือมนุษย์โดย พุทธทาสภิกขุ


สำนักพิมพ์ดวงแก้ว


ขนาดหนังสือ ๑๖ หน้ายก


จำนวน ๑๒๘ หน้า


ราคา ๗๐ บาท


สาระในเล่ม


ประกอบด้วยเรื่องต่างๆคือ


๑.ท่านชอบพุทธศาสนาในนเหลี่ยมไหน


๒. พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร


๓.ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง


๔. อำนาจของความยึดติด(อุปาทาน)


๕.ขั้นตอนของการปฏิบัติศาสนา


๖. คนเราติดอะไร(เบญจขันธ์)


๗. ทำให้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ


๘.การทำรู้แจ้งตามหลักวิชา และ


๙.ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก

นามสกุลพระราชทาน โดย เทพ สุนทรศารทูล

นามสกุลพระราชทานโดย เทพ สุนทรศารทูล


สำนักพิมพ์ดวงแก้ว

ขนาดหนังสือ ๑๖ หน้ายก


จำนวน ๙๒๒ หน้า


ราคา ๓๕๐ บาท


สาระในเล่ม


เป็นนามสกุลพระราชทาน ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระราชทานแก่ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนมากถึง ๖,๔๓๒ สกุล พระราชทานให้แก่ใคร เมื่อใด เขียนเป็นอักษรไทยว่าอย่างไร เขียนเป็นอักษรโรมันว่าอย่างไร ทรงทำทะเบียนไว้หมดทุกนามสกุล


วิถีแห่งการบรรเทาทุกข์ โดย พุทธทาสภิกขุ

วิถีแห่งการบรรเทาทุกข์โดย พุทธทาสภิกขุ


สำนักพิมพ์ดวงแก้ว


ขนาดหนังสือ ๑๖ หน้ายก


จำนวน ๔๐หน้า


ราคา ๓๕ บาท


สาระในเล่ม


เป็นปาฐกถาเรื่องหนึ่ง ที่คนให้ความสนใจมาก ในตอนหนึ่งของหนังสือเรื่องนี้ พระคุณท่านแสดงไว้ว่า เมื่อเราให้อาหารทางวัตถุ เช่น ข้าว น้ำ เป็นต้น แก่ร่างกายเป็นประจำทุกวันแล้ว เราก็ควรให้อาหารทางใจแก่ใจ ควบคู่กันไปด้วย มิฉะนั้น จะเกิดความไม่ยุติธรรมอย่างยิ่ง และเกิดผลคือ มีความเจริญแต่ทางกาย ส่วนใจนั้นขาดอาหาร ตีบ ลีบ ตายไป


ดร.เอ็มเบ็ดการ์ รัฐบุรุษจากสลัม โดย วิรัช ถิรพันธุ์เมธี

ดร.เอ็มเบ็ดการ์ รัฐบุรุษจากสลัมโดย วิรัช ถิรพันธุ์เมธี


สำนักพิมพ์ดวงแก้ว


ขนาดหนังสือ ๑๖ หน้ายก


จำนวน ๒๘๘ หน้า


ราคา ๑๔๕ บาท


สาระในเล่ม


เป็นประวัติเรื่องราวของคนในวรรณะต่ำของสังคมอินเดีย ที่สามารถทำลายกฎเหล็กของสังคมแบบชนชั้นวรรณะของอินเดีย จนก้าวขึ้นสู่ความเป็นบุคคลชั้นแนวหน้า เป็นผู้มีความเพียรพยายามอย่างเอกอุ ที่จะเอาชนะความจน ความดูถูกเหยียดหยามทางสังคม โดยการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือจนสามารถช่วยยกระดับสังคมของผู้ต่ำต้อยที่ถูกเอาเปรียบได้สำเร็จ ดร.เอ็มเบ็ดก้าร์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการยกร่างรัฐธรรมนูญของอินเดียที่ยั่งยืนยงคงอยู่จนตราบเท่าทุกวันนี้ ท่านเป็นคนแรกที่นำคนต่ำต้อยด้อยการศึกษาและยากจนข้นแค้นของสังคมอินเดีย ประกาศตนเป็นชาวพุทธ ทำให้พุทธศาสนาได้หวนกลับคืนสู่มาตุภูมิอีกครั้งหนึ่ง


วิธีชนะความตาย อุณหิสสวิชยกถา

วิธีชนะความตาย อุณหิสสวิชยกถาโดย พุทธทาสภิกขุ


สำนักพิมพ์ดวงแก้ว


ขนาดหนังสือ ๑๖ หน้ายก


จำนวน ๓๘หน้า


ราคา ๓๕ บาท


สาระในเล่ม


เป็นหนึ่งในธรรมะที่ผู้คนให้ความสนใจมาก คือ เทศนาเรื่อง วิธีชนะความตาย เป็นคำสอนที่บอกถึงวิธีทำอย่างไร เราถึงจะอยู่เหนือความตาย โดยประการทั้งปวง โดยพระคุณท่านแสดงว่าจะเป็นขึ้นมาอย่างนี้ได้ ก็โดยสนใจปฏิบัติธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งธรรมะนี่แหละที่เป็นเหมือนผ้าประเจียดสำหรับปะทะกับความตาย ที่อยู่หลายชั้นหลายระดับได้


ท่านได้อะไรเมื่อไปงานศพ โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทะ ภิกขุ)

ท่านได้อะไรเมื่อไปงานศพโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทะ ภิกขุ)


สำนักพิมพ์ดวงแก้ว


ขนาดหนังสือ ๑๖ หน้ายก


จำนวน ๒๗ หน้า


ราคา ๒๐ บาท


สาระในเล่ม


เป็นปาฐกถาของท่านปัญญานันทะ ภิกขุ ให้ความรู้อย่างกระจ่างชัดว่า เมื่อไปงานศพ เราควรจะวางท่าทีที่ถูกต้องอย่างไร คนตายเป็นครูสอนอะไรให้แก่เราบ้าง เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น พระคุณท่านสอนว่า เรามาเผาผีแล้ว อย่าเผาแต่ผีนอก ผีที่อยู่ข้างในเผาเสียบ้าง


หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก เรื่อง พรหมวิหาร ๔ โดย พระมหาพวน (วัชระ) ฐานจาโร

หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก เรื่อง พรหมวิหาร ๔โดย พระมหาพวน (วัชระ) ฐานจาโร


สำนักพิมพ์ดวงแก้ว


ขนาดหนังสือ ๑๖ หน้ายก


จำนวน ๖๘ หน้า


ราคา ๕๕ บาท


เป็นหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก โดยใช้สำนวนเขียนที่ง่ายๆสำหรับเด็ก บทที่ ๑ เมตตา ความรักใคร่ผู้อื่น บทที่๒ กรุณา สงสารผู้อื่น บทที่ ๓ มุทิตา ความยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี บทที่ ๔ อุเบกขา การวางตัวเป็นกลาง และบทส่งท้าย ซึ่งในแต่ละบท ก็ยังมีคำถามประจำบทกำกับไว้ด้วย